Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 12 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM

Bùi Thị Thanh Mai

Tóm tắt


Giáo dục STEM là một trong những định hướng quan trọng của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, giáo viên vẫn còn nhiều băn khoăn, chưa hình dung rõ việc triển khai các hoạt động giáo dục STEM trên thực tế sẽ như thế nào. Bài báo xác định các đặc trưng cơ bản của giáo dục STEM bằng phương pháp phân tích các công trình nghiên cứu với những cách tiếp cận khác nhau về lĩnh vực này. Từ kết quả thu được, chúng tôi xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giáo dục STEM – một công cụ hỗ trợ giáo viên trong quá trình thiết kế và triển khai các hoạt động giáo dục STEM.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100