Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 12 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO SAU HẦM BIOGAS BẰNG TẢO ACTINASTRUM SP.

Dương Thị Giáng Hương

Tóm tắt


Hiện nay tảo đã và đang đươc̣ chú trọng nghiên cứu để ứng dụng vào trong các lĩnh vực khác nhau. Với mong muốn góp phần vào ứng dụng công nghệ vi sinh giảm thiểu ô nhiễm trong các nguồn nước thải ô nhiễm hữu cơ... phù hợp vớ i tı̀nh hı̀nh Việt Nam, nghiên cứu này tiến hành ứng dụng tảo Actinastrum sp. nhằm xử lí nitơ, photpho trong nước thải chăn nuôi heo sau hầm biogas. Kết quả thực nghiệm cho thấy chi tảo này có khả năng xử lí tốt nước thải chăn nuôi, đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy định Quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT với hiệu suất loại bỏ COD và TN tối đa lần lượt là 84,62% và 81,88%, khi được bổ sung mật độ tảo 2,5×10^6 tế bào/mL.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100