Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 12 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ HÚT VẬT CHẤT CHO CÁC SAO LÙN TRẺ CÓ KIỂU PHỔ M TRỄ Ở NHỮNG ĐÁM SAO LÂN CẬN MẶT TRỜI

Nguyễn Thành Đạt, Phan Bảo Ngọc

Tóm tắt


Nghiên cứu về các vật thể có khối lượng rất thấp (sao lùn có kiểu phổ M trễ và sao lùn nâu) đang trong giai đoạn hút vật chút ở những đám sao trẻ lân cận Mặt Trời giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành của chúng trong những giai đoạn khác nhau. Do đó, việc định dạng các vật thể đang ở giai đoạn hút vật chất là bước quan trọng đầu tiên cho những nghiên cứu sâu hơn. Tiêu chí 10% độ rộng vạch Hα với giá trị tương đương vận tốc 200 km.s^-1 thường được dùng để phát hiện các sao lùn nâu ở giai đoạn hút vật chất ở những vùng hình thành sao. Tuy nhiên, chưa có một tiêu chí độc lập nào khác để xác nhận hiện tượng hút vật chất và không hút vật chất ở các vật thể được phát hiện, đặc biệt là với các vật thể được phát hiện ở các đám sao trẻ lân cận Mặt Trời. Dựa trên dữ liệu của WISE, chúng tôi đã lựa chọn một mẫu nhỏ gồm các sao lùn có kiểu phổ M trễ và sao lùn nâu đã được xác nhận có hoặc không có hiện tượng hút vật chất từ trước ở những vùng hình thành sao và đám sao trẻ lân cận Mặt Trời, sau đó xây dựng mô hình phân bố phổ năng lượng của chúng. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi dựa trên hiện tượng bức xạ hồng ngoại dư phù hợp với các kết quả nghiên cứu trước đó. Do đó, chúng tôi đề nghị rằng tiêu chí 10% độ rộng vạch Hα có thể được áp dụng để xác nhận các vật thể có khối lượng rất thấp đang trong giai đoạn hút vật chất ở những đám sao lân cận Mặt Trời.Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100