Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 12 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH NỬA LIÊN TỤC TRÊN CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG VÉCTƠ HAI MỨC YẾU PHỤ THUỘC THAM SỐ

Nguyễn Văn Hưng, Ngô Thị Hoài An

Tóm tắt


 

Trong bài báo này, chúng tôi xét bài toán cân bằng hai mức yếu véctơ phụ thuộc tham số. Chúng tôi thiết lập các điều kiện đủ cho tính nửa liên tục trên, tính nửa liên tục trên Hausdorff và tính đóng cho ánh xạ nghiệm của bài toán này. Kết quả nhận được của chúng tôi, Định lí 3.1 và  Định lí 3.5 là mới. Nhiều ví dụ minh họa cho các giả thiết của của chúng tôi đưa ra là cần thiết.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100