Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 12 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH BỊ CHẶN CỦA TOÁN TỬ HARDY-CESÀRO CÓ TRỌNG TỔNG QUÁT TRÊN CÁC KHÔNG GIAN MORREY TỔNG QUÁT

Trần Trí Dũng

Tóm tắt


 

Giả sử  là các hàm đo được và  là một đường cong tham số trong  được xác định bởi  Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu tính bị chặn của toán tử Hardy-Cesàro có trọng  trong đó  là một hàm đo được trên  trên các không gian Morrey tổng quát  Chúng tôi thiết lập được một số điều kiện đủ trên các hàm    và , mà các điều kiện này đảm bảo tính bị chặn của toán tử Hardy-Cesàro và hoán tử của nó trên các không gian Morrey tổng quát  khi các biểu tượng thuộc không gian BMO.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100