Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 12 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SÀNG LỌC, TUYỂN CHỌN BỘ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN (MRSA)

Nguyễn Tuyên Yên, Nguyễn Thúy Hương

Tóm tắt


 

Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA) được mô tả có một khả năng đáp ứng nhanh chóng với từng nhóm kháng sinh mới với sự phát triển một cơ chế đề kháng, từ penicillin và methicillin, đến vancomycin và teicoplanin, và cho đến gần nhất là linezolid và daptomycin. Trong nghiên cứu này, từ bộ chủng vi khuẩn lactic (LAB), chúng tôi sàng lọc và tuyển chọn ra các chủng có hoạt tính kháng MRSA bằng phương pháp khuếch tán qua giếng thạch. Từ các chủng được chọn, tiến hành khảo sát các yếu tố kháng khuẩn bằng phương pháp loại suy. Kết quả cho thấy bacteriocin đóng vai trò chủ đạo trong dịch kháng khuẩn. Một chủng có hoạt tính mạnh nhất trong các chủng tuyển chọn dùng để nghiên cứu quá trình nuôi cấy đồng thời mô phỏng hoạt động trong môi trường dạ dày nhân tạo SGJ với các điều kiện tương tự như trong dạ dày trên hệ thống fermenter BIOFLO. Kết quả quan sát dưới kính hiển vi điện tử cho thấy chủng này có khả năng ức chế hình thành biofilm của MRSA. Chủng tuyển chọn được định danh là Lactobacillus rhamnosus.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100